Ochrana osobných údajov - Mivagro s.r.o

Prejsť na obsah
Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov pre používateľov


Úvodné ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov na stránke http://www.mivagro.sk a o zodpovedajúcich  povinnostiach a postupoch prevádzkovateľa týchto webových stránok.


Základné pojmy

Internetová stránka: www.mivagro.sk (ďalej iba "táto stránka" / "tieto stránky" alebo "táto internetová stránka" / "tieto internetové stránky" a pod.)

Prevádzkovateľ služby:
Sídlo: MIVAGRO s. r. o., ul. Hronského 1205, 093 01 Vranov nad Topľou;
Maloobchod s kvetmi, rastlinami, semenami, hnojivami, domácimi zvieratami a krmivom pre zvieratá;

Užívateľ: návštevník tejto internetovej stránky

Kontakty: Stránka kontaktov (Telefonický kontakt, e-mail, adresa)
Tel./fax: 057 44 218 04
Mobil: 0917 399 734

Zákonné predpoklady

 1. Poskytovateľ bude v prípade sprostredkovaných, príp. zverejnených údajov na webových stránkach postupovať s ohľadom na platné zákonné predpisy EÚ a predpisy slovenského zákona o ochrane osobných údajov.

Súhlas používateľa s použitím údajov

 1. Aby bolo s užívateľom možné uzavrieť v prípade objednávky služby alebo tovaru kúpo-predajnú zmluvu, je užívateľ povinný poskytnúť prevádzkovateľovi nevyhnutné osobné údaje potrebné pre uzavretie tejto zmluvy.
 2. Užívateľ má právo súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.
 3. Prevádzkovateľ môže osobné údaje naďalej uchovávať a spracovávať, pokiaľ existuje legálna povinnosť takéto údaje uchovávať a spracovávať.
 4. Prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje vo forme Cookies uložených v internetovom prehliadači užívateľa na zlepšenie poskytovaných služieb alebo pri analýze výsledkov.
 5. Užívateľ má možnosť zastaviť použitie Cookies a tým pádom možnosť na zrušenie jeho odoslania na server v prípade opätovnej požiadavky servera. Viac informácií o Cookies nájdete v sekcii Cookies.
 6. Tieto internetové stránky sa menia a udržiavajú spolu s externými poskytovateľmi služieb. V niektorých prípadoch môžu dostať poskytovatelia prístup aj k otvoreným údajom. Predtým sú zaviazaní k tomu, aby získané údaje použili výhradne podľa pokynov a pre potreby úprav a po ukončení prác ich vymazali.
 7. Prevádzkovateľ kladie veľký dôraz na bezpečné používanie internetu a elektronických médií slúžiacich na prenos údajov. Vyzýva však užívateľov aby sa snažili o čo najvyššie zabezpečenie z ich strany a to použitím aktuálnej verzie internetového prehliadača, utajením bezpečnostných prvkov slúžiacich na prístup k účtu, opatrnosť pri prenose údajov prostredníctvom eletronických médií a internetu.
 8. V prípade úniku alebo krádeže osobných údajov je prevádzkovateľ povinný informovať Úrad na ochranu osobných údajov, maximálne do 72 hodín od zistenia úniku.

Vysvetlenie pojmu “osobný údaj” a jeho použitie

Osobné údaje sú podľa Článku 4 odsek 1 nariadenia GDPR akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje s fyzickej osobe a prevádzkovateľ je schopný na základe tejto informácie fyzickú osobu identifikovať.

Základné osobné a identifikačné údaje

Údaje potrebné k uzavretiu a plneniu uzavretej kúpno-predajnej zmluvy.
V prípade jednorázového predaja môže byť rozsah osobných údajov zúžený na základné osobné údaje.
Užívateľ je povinný vyplniť len osobné údaje označené hviezdičkou a popisom “Povinné”.

Príklady osobných údajov, ktoré môžu byť vyžadované v prípade konkrétnych formulárov alebo objednávok.

 • Akademický titul
 • Meno a priezvisko
 • Obchodný názov firmy/spoločnosti
 • Rodné číslo alebo dátum narodenia
 • IČO, DIČ
 • Adresa trvalého pobytu
 • Adresa sídla firmy/spoločnosti, miesto podnikania
 • Fakturačná adresa
 • Čísla identifikačných dokladov
 • Identifikačné údakej zákonného zástupcu alebo kontaktnej osoby
 • Číslo účtu
 • Telefónne číslo
 • E-mail
 • Cookies uložené v internetovom prehliadači užívateľa


Právo na informácie o uchovaných a spracovaných osobných údajoch a  právo na vymazanie údajov, vymazanie konta, úpravu osobných údajov

Užívateľ má nárok na výpis svojich osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ uchováva, ich opravu alebo vymazanie údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
Užívateľ má právo na vymazanie svojho konta, ktoré bolo zaregistrované na internetovej stránke užívateľom alebo poskytovateľom.
V prípade žiadosti o vymazanie osobných údajov, vymazanie užívateľského konta alebo úpravu uchovávaných osobných údajov môže užívateľ kontaktovať prevádzkovateľa osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Práva dotknutých osôb

GLS Slovakia rešpektuje základné práva a slobody dotknutých osôb. GDPR zvyšuje právo na súkromie dotknutej osoby. Podľa tohto nariadenia majú dotknuté osoby právo

 •    byť informované o spracúvaní svojich osobných údajov a mať prístup k nim (právo byť informovaný a právo na prístup k údajom podľa článku 15 GDPR)
 •    na opravu svojich nesprávnych osobných údajov (právo na opravu podľa článku 16 GDPR)
 •    na vymazanie svojich osobných údajov (právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR)
 •    na obmedzenie spracúvania (právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR)
 •    na získanie svojich osobných údajov (právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR)
 •    namietať voči spracúvaniu údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov alebo realizovania dôležitej úlohy vo verejnom záujme (právo namietať podľa článku 21)

pod podmienkou, že sú splnené potrebné zákonné požiadavky.
Naša firma (Mivagro s.r.o.) je prevádzkovateľom webového sídla http://www.mivagro.sk a dodávateľom záhradníckych a záhradkárskych potrieb iba v kamennej predajni (neprevádzkujeme internetový obchod).
Keďže naše webové stránky majú iba informatívny charakter, v súvislosti s týmto webovým sídlom naša firma nespracúvava žiadne osobné údaje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Ochrana osobných údajov je súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré naša spoločnosť ako prevádzkovateľ webového sídla nijako nespracúvava žiadne osobné údaje zákazníkov či návštevníkov webu.

GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky.
Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike.

Naša firma spracováva osobné údaje zákazníkov iba v kamennej predajni prijaté formou objednávok alebo v rámci obchodnej dohody.

Účel spracovania a uchovania osobných údajov a dĺžka uchovania osobných údajov

Rozsah a dĺžka spracovania a uchovávania osobných údajov závisí od účelu použitia osobných údajov a od právnych predpisov.
Poskytovateľ spracováva a uchováva osobné údaje za účelom plnenia  zmluvy, v prípade, že by jej plnenie bez osobných údajov užívateľa  nebolo možné.
Spracovanie a uchovanie údajov z dôvodu plnenia zmluvy na základe  platných zákonných povinností nie je možné odmietnuť. Osobné údaje sú pre tento účel spracované a uchované v rozsahu a po dobu nutnú pre naplnenie tejto činnosti alebo po dobu, ktorá je stanovená zákonom. Osobné údaje sú po uplynutí tejto doby vymazané.


Súbory cookies

Cookies  sa používajú na to, aby sa do pamäte vložili nastavenia, ktorým používateľ pri používaní www stránok dáva prednosť. V cookies sa nezhromažďujú ani neukladajú žiadne osobné údaje.

Čo sú vlastne súbory cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré konkrétna webová lokalita niekedy ukladá do Vášho počítača, mobilného zariadenia alebo iného zariadenia (ktoré sa vie pripojiť na internet), pri prehliadaní webových stránok na  internete. Tieto cookies súbory pomáhajú webovým lokalitám zapamätať si informácie o Vašich krokoch a preferenciách na danej webovej stránke. Sú to nastavenia typu preferovaný jazyk, prihlasovacie meno, veľkosť písma, iné nastavenia zobrazovania. Vďaka tomu môže byť ďalšia návšteva tejto webovej stránky oveľa jednoduchšia, nakoľko ich nebudete musieť opätovne uvádzať. Súbory cookies sú bezpečné - dokážu uložiť len informácie, ktoré im poskytne prehliadač, čo sú informácie vložené používateľom do prehliadača alebo zahrnuté v požiadavke na stránku. Nedokážu spustiť kód a nedajú sa použiť na prístup do Vášho počítača. Ak webová lokalita zašifruje informácie do cookies, iba táto webová lokalita dokáže dané informácie prečítať. Súbory cookies sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie a webové stránky by nefungovali korektne.

Aktívne skriptovanie alebo JavaScript

Na  zlepšenie a na zrýchlenie zobrazovania www stránok naše stránky  používajú aktívne skriptovanie (JavaScript). Skriptovanie sa nikdy nepoužíva na inštalovanie programov do počítača používateľa ani na  neoprávnené zhromažďovanie informácií od používateľa www stránok.
Aby  sa naše www stránky mohli správne zobrazovať, musí byť v prehliadači povolené aktívne skriptovanie alebo JavaScript. Väčšina webových prehliadačov umožňuje priamo či nepriamo povoliť alebo zakázať skriptovanie.


Na našej stránke využívame tieto typy súborov cookies:

Nevyhnutné súbory cookies: Tieto súbory cookies sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookies, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky, správne fungovanie Vášho nákupu na našej web stránke a všetky potrebné súbory k fungovaniu e-shopu.

Súbory cookies slúžiace k výkonu webovej stránky: Sú to súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať čo hľadáte a ako pracujete na našej webovej stránke. Tieto súbory používame na zlepšovanie našej webovej stránky, na zjednodušenie používania nášho webu a pre zlepšenie komfortu našich klientov, ktorý prehliadajú našu web stránku. Všetky údaje zapísané v týchto súboroch cookies sú agregované a anonymné.

Súbory cookies slúžiace k funkčnosti našej webovej stránky: Tieto súbory cookies si pamätajú Vašu voľbu za účelom zlepšenia Vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre Vás alebo zapamätať si Vaše preferencie, napríklad Vašu voľbu jazyka, aické vypĺňanie formulárov. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, Vás osobne neidentifikujú.
 
Súbory cookies tretích strán: Na našich webových stránkach občasne vytvárajú súbory cookies aj tretie strany. Tieto súbory nepodliehajú kontrole našej stránky. Súbory využívajú systémy používané ako nástroje na analýzu webovej stránky, marketingová aizácia od tretej strany, systémy zobrazujúce obsah webových stránok tretej strany. Sú to teda nástroje od spoločnosti Google (Google Analystic a pod.), Youtube, Facebook a iné. Používanie týchto nástrojov má za následok prijatie súborov cookies od týchto  služieb tretích strán. Naša spoločnosť nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie Vašich osobných údajov.

Vypnutie a vymazanie súborov cookies
 
Všetky webové prehliadače Vám umožňujú limitovať správanie súborov cookies alebo vypnúť cookies v nastaveniach alebo možnostiach prehliadača. Kroky na to potrebné sú rozličné pri každom prehliadači. Inštrukcie nájdete pod ponukou Pomocníka Vášho prehliadača. Cez svoj prehliadač si môžete tiež prezerať súbory cookies na Vašom počítači a vymazávať ich jednotlivo alebo všetky naraz. Súbory cookies sú len textové súbory, takže si ich môžete otvoriť a prečítať obsah. Údaje v rámci nich bývajú často zašifrované alebo sú numerickým kľúčom, ktorý zodpovedá webovej relácii, takže často nedávajú zmysel ničomu inému iba webovej lokalite, ktorá ich napísala. Ak vypnete súbory cookies, naša webová stránka nebude schopná pracovať správne. Vypnutie súborov cookies bude mať tiež dopad na monitorovanie Vášho prechodu lokalitou, ale nezabráni kódu analýzy v rozpoznaní Vašej návštevy.


Návrat na obsah